Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

Chodzież Najnowsze Polityka Wydarzenia

W Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Chodzieskiego. Po rozpatrzeniu „Raportu o stanie Powiatu Chodzieskiego za 2021 rok”, Radni udzielili Zarządowi wotum zaufania.

Podczas sesji, skarbnik Anna Zdziebło, przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. Jak poinformowała, dochody powiatu wyniosły w 2021 roku 69 766 238,04 zł, tj. 109,43 % planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 60 506 043,21 zł, stanowiąc 95,31% założonego planu.

Po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej, w oparciu o opinię wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w wyniku głosowania, Rada Powiatu Chodzieskiego przyznała Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego, w tym przypadku Zarządu Powiatu Chodzieskiego. Jest jedną z odpowiedzialności wobec rady powiatu. Istotą absolutorium jest  brak zastrzeżeń do prowadzonej przez zarząd gospodarki finansowej.

Poniedziałkowa sesja obfitowała w ważne decyzje. Podjęto na niej sprawozdania dotyczące m.in. stanu porządku publicznego, bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa sanitarnego powiatu chodzieskiego za rok 2021. Radni oddali również głosy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2031 oraz uchwały budżetowej na rok 2022.