WSPÓLNE DZIAŁANIA WORD W PILE I CHODZIESKIEJ POLICJI

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia

W trosce o osoby starsze Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile wraz z chodzieską Policją zorganizował cykl spotkań poświęconych właśnie bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Odbiorcami projektu są członkowie Stowarzyszenia BIODERKO w Chodzieży.

Od kilkunastu lat obserwujemy zmiany w strukturze demograficznej – rośnie udział osób starszych w populacji, co w uproszczeniu oznacza starzenie się społeczeństwa. Rosnąca populacja seniorów powoduje, iż musimy podejmować kroki w kierunki ułatwienia im funkcjonowania w społeczeństwie. Jak obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat, wzrasta ich aktywność na niwie społecznej. Aktywizacja tego środowiska jest jak najbardziej słuszna, zatem rolą Policji, ale także innych instytucji jest prowadzenie polityki senioralnej, opartej na informacji i edukacji w zakresie unikania wszelkich zagrożeń.

Oczywistym jest, że jednym z zadań Policji jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Nie udałoby się to bez pomocy instytucji, które wspierają nas na miarę swoich możliwości. W ostatnim czasie WORD Piła przekazał chodzieskiej Policji kilkadziesiąt sztuk kamizelek odblaskowych oraz zawieszek dla osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu BIODERKO w Chodzieży. Ich przekazanie wiąże się z cyklem kilku spotkań poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Profilaktyk chodzieskiej Policji – nadkom. Elżbieta Żulewska przekazuje najważniejsze informacje dotyczące poruszania się osób starszych jako pieszych, ale także jako rowerzystów i kierujących pojazdami. Mówi, na co seniorzy powinni zwrócić uwagę, czego unikać, by zminimalizować ryzyko zostania potrąconym, bądź bycia sprawcą tego typu zdarzeń. To także okazja do omówienia innych obszarów bezpieczeństwa osób w jesieni życia związanych chociażby z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania, w miejscu publicznym, oszustwami, bezdomnością czy żebractwem.

Zaplanowano już kolejne spotkanie, tym razem z udziałem przedstawiciela WORD w Pile. Dla każdego uczestnika przygotowano zawieszki i kamizelki odblaskowe, dzięki którym osoby z nich korzystające są bardziej widoczne na drodze, a zarazem bezpieczniejsze.

To kolejna wspólna akcja WORD Piła i Policji w Chodzieży w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.