ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. To ważne święto, dotyczy tysięcy osób, które na co dzień pracują z ludźmi potrzebującymi pomocy, organizują i sprawują nad nimi profesjonalną opiekę. Dzisiaj wszyscy składamy im serdeczne podziękowania za ich trud i poświęcenie.  

 
Definicja „pracy socjalnej” w Polsce, została określona, w art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku jako „działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”
Rola pracownika socjalnego polega zatem na opiece nad potrzebującymi i organizowaniu im pomocy, udzielaniu porad, kierowaniu do właściwych instytucji, współpraca z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej.
Pracownik socjalny niesie pomoc ludziom, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi.W powiecie pilskim funkcjonują jednostki, których głównym celem jest pomoc społeczna. Są to: 

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, które w ramach swojej działalności realizuje w powiecie pilskim zadania w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz innych wynikających z przepisów prawa  oraz w imieniu Starosty pełni nadzór nad działalnością  domów pomocy społecznej, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile, Środowiskowym Domem Samopomocy w Pile.
  • Pięć Domów Pomocy Społecznej – w Dębnie, Chlebnie, Falmierowie, Pile oraz Rzadkowie (ogółem 416 miejsc) które zapewniają całodobową opiekę oraz zaspakajają potrzeby osób  w nich zamieszkałych.
  • Sześć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Leżenicy, Ujściu, Liszkowie, Morzewie, oraz dwa w Pile (ogółem 185 miejsc), które przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w warsztatach.
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Pile (50 miejsc, w tym 15 dla osób osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami), który zapewnia wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom poprzez świadczenie w systemie dziennym odpowiednich specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • Dwie Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – w Pile (14 miejsc) oraz w Osieku  nad Notecią (8 miejsc), których celem jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywania oraz podtrzymywania kontaktów z rodziną i rówieśnikami w sposób społecznie akceptowany.
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (25 miejsc), który zapewnia całodobowe schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie.

Obecnie w jednostkach tych pracuje łącznie 467 osób i jest to duża grupa zawodowa funkcjonująca w strukturach powiatu.
PCPR – 30 osób,
Domy Pomocy Społecznej – 309 osób,
Warsztaty Terapii Zajęciowej – 95 osób,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile – 11 osób,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku n/Not. (typu rodzinnego) – 2 osoby,
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Pile – 8 osób,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pile – 12 osób.

powiat.pila.pl