Będą kolejne środki dla samorządów

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia

W Starostwie Powiatowym w Czarnkowie odbyła się konferencja z udziałem samorządów oraz przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego, dotycząca Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kolejnym programem realizowanym tym trybem jest Rządowy Program Odbudowy Zabytków, który ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Do 17 marca wydłużony został termin składania wniosków. Dofinansowanie z programu może być przeznaczone na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się z ewidencji zabytków, a także na udzielenie przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podmiotowi trzeciemu z zachowaniem przepisów prawa regulujących przekazywanie takich dotacji. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego.
Wymagany udział własny wnioskodawcy na realizację zadania inwestycyjnego w obszarze opieki nad zabytkami wynosić ma zaledwie 2% wartości zadania inwestycyjnego, co budzi nadzieję na aktywność samorządów i docelowo odnowę obiektów zabytkowych. Według szacunków odnowionych może zostać nawet ponad 10 tys. zabytków w Polsce.

Red. Wioletta Szukajło