Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Najnowsze Wydarzenia

Powiat Złotowski. Na terenie powiatu złotowskiego tegoroczna kwalifikacja wojskowa odbywać będzie się w terminie od 29 maja do 26 czerwca 2023r. (oprócz 9 czerwca 2023r.) zgodnie z obieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023r.-(KLIKNIJ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 333) w 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację stawiających do niej osób pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Złotowie będzie pracowała w godz. od 700 do 1500  w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie przy al. Piasta 32, ostatnie piętro pok. 202-208, wejście od tyłu budynku od strony Parku Miejskiego.

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Złotowie:

1. Miasto Złotów: 29.05.2023r.;  30.05.2023r.; 31.05.2023r.; 01.06.2023r.

2.Gmina i Miasto Jastrowie: 02.06.2023r.; 05.06.2023r.; 06.06.2023r.

3. Gmina i Miasto Krajenka: 07.06.2023r.;12.06.2023r.

4. Gmina Tarnówka: 13.06.2023r.

5. Gmina Zakrzewo: 14.06.2023r.

6. Gmina Okonek: 15.06.2023r.; 16.06.2023r.

7. Gmina Lipka: 19.06.2023r.

8. Gmina Złotów: 20.06.2023r.; 21.06.2023r.; 22.06.2023r.

9. Kobiety: 23.06.2023r.

10. Ekspertyzy: 26.06.2023r.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym przez art. 59 ust. 1-4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655 z późn. zm.).

Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu przedstawionym w wezwaniu Wójta lub Burmistrza,powinny zawiadomić o tym fakcie tego Wójta lub Burmistrza wraz z podaniem uzasadnienia przyczyny niemożności stawienia się. Podobnie, osoby przebywające za granicą powinny zadbać o udokumentowanie przyczyny niestawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. Po ustaniu tych przyczyn osoba powinna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową w kolejnym najbliższym dostępnym terminie.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielić mogą pracownicy urzędów gmin prowadzący sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej. W razie niemożności połączenia się z pracownikiem danego urzędu gminy, można kontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Złotowie (tel. 67 263 59 17).

Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021-2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na  stan  zdrowia,  jeżeli  okres  tej  niezdolności  upływa  po  zakończeniu  kwalifikacji  wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2023 poz. 440) osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12-stu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej(jeżeli takie dokumenty posiada), jak również dokumentację medyczną z wcześniejszego okresu w przypadku chorób
    i schorzeń poważniejszych, przewlekłych i długotrwałych- w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe

Ustalone są następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

1)    kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, tj. czynnej służby wojskowej lub służby w rezerwie,a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
2)    kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju
3)    kategoria D – niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
4)    kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
W świetle powyższego, niezwykle istotnym jest posiadanie oraz przedstawienie Powiatowej Komisji Lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to Komisji poprawne zdiagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o kategorii zdolności do służby wojskowej.
Jeżeli Powiatowa Komisja Lekarska nie będzie w stanie określić kategorii zdolności do służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz przedstawioną dokumentację medyczną, Przewodniczący Komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględnione zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i – w razie skierowania na nie – badania specjalistyczne oraz poddanie się obserwacji szpitalnej są obowiązkowe i bezpłatne dla osoby stawiającej się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności powinny przedstawić to orzeczenie Powiatowej Komisji Lekarskiej, co pozwoli jej ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej. Powiatowe Komisje Lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z przedstawionych powyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnych.
Każde orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14. dni od dnia jego wydania. W związku z tym, osoba, której dotyczy wydane przez Powiatową Komisję Lekarską w Piasecznie orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu tych 14. dni, składając pisemne odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Złotowie.
Osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej i została orzeczona przez Powiatową Komisję Lekarską w zakresie zdolności do służby wojskowej, może, zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn zm.) zrzec się prawa do wniesienia odwołania od tego orzeczenia i wówczas orzeczenie takie staje się ostateczne i prawomocne.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej bez uzasadnionej przyczyny, zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, wójt lub burmistrz,z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji,nakłada na tę osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie tej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ponadto, jeśli osoba zobowiązana nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim,odmówi udzielenia informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej,osoba taka zgodnie z art. 681 ustawy o obronie Ojczyzny podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.
Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące unormowania stosunku do służby wojskowej istotne są przede wszystkim dla samych zainteresowanych, czyli osób wzywanych do stawienia się na kwalifikację wojskową, dlatego też najprostszym sposobem jego unormowania jest właśnie stawienie się przed Powiatową Komisją Lekarską.
zlotow-powiat.pl
foto: pixabay