Polska – silny partner w UE

kraj Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

Wbrew narracji prowadzonej przez niektórych polityków opozycji, Polska nie zmierza opuszczać wspólnoty europejskiej. To rozpowszechniany fake news, którego wyłącznym celem jest próba zdyskredytowania polskiego rządu. Takie działanie przynosi odwrotny i szkodliwy skutek w postaci próby podważenia naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Na szczęście wszelkie dostępne dane i prognozy wskazują, że Polska jest silnym ogniwem, a zarazem partnerem Unii Europejskiej w relacjach handlowych i gospodarczych.

Polscy przedsiębiorcy pokazali, że znakomicie radzą sobie na jednolitym rynku, a nasze towary coraz częściej wybierane są przez europejskich konsumentów. Naszym celem jest konsekwentna obrona czterech niepodzielnych swobód: wolnego przepływu towarów, usług, kapitału i ludzi, a także wolnej i uczciwej konkurencji w UE.

Jednolity rynek to jedno z największych osiągnięć europejskiej wspólnoty. Generuje on niemal 9 proc. unijnego PKB i stanowi fundament konkurencyjności UE w wymiarze światowym. Ekonomiści są zgodni, że sprawniejsze funkcjonowanie jednolitego rynku przyniesie korzyści wszystkim państwom członkowskim. Sektor usług jest źródłem aż 70 proc. całkowitej produkcji w UE i zatrudnia dwie trzecie osób w wieku produkcyjnym.

Ze względu na regulacje wspólnego rynku i bliskość geograficzną, unia jest i pozostanie naszym największym partnerem handlowym. Udział krajów członkowskich UE w obrotach handlu zagranicznego Polski utrzymuje się od lat na poziomie ok. 65 proc., a eksport do krajów unijnych stanowi obecnie ok. 76 proc. całości naszego eksportu.

W eksporcie do najważniejszych europejskich partnerów handlowych, Polska – stając się jednym z ich głównych partnerów pod względem importu – umacnia swoją pozycję. Konkretny przykład stanowią relacje handlowe z Niemcami (w 2020 r. Polska była czwartym największym dostawcą towarów do Niemiec i drugim z Europy – po Chinach, Holandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki), Czechami (trzecie miejsce po Niemczech i Chinach) i Litwą (pierwsze miejsce). W ostatniej dekadzie udział Polski w imporcie Niemiec wzrósł z 3,4 proc. do 5,7 proc., w imporcie Czech – z 6,4 proc. do 8,8 proc. Od lat Polska zajmuje pierwszą pozycję wśród partnerów handlowych Litwy z udziałem przekraczającym 10 proc. importu tego kraju (w 2020 r. udział ten stanowił już 13,1 proc.).

Silne podstawy polskiej gospodarki i jej dobra kondycja przed pandemią, a także bezprecedensowe wsparcie rządowe dla przedsiębiorców i pracowników w czasie pandemii, pozwoliły uniknąć nam głębokiej recesji. Choć w ubiegłym roku polski PKB obniżył się po raz pierwszy od początku transformacji, to jednak jego realny spadek o 2,5 proc. był znacznie niższy niż przewidywano. To także jeden z najlepszych wyników w całej unii.

Jak widzimy, rola Polski jako partnera handlowego i gospodarczego w UE jest silna. Nie osłabią jej szkodliwe działania opozycji, która rozpowszechnia fake newsy o rzekomym polexicie.

Grzegorz Piechowiak

Poseł RP, Wiceminister Rozwoju i Technologii

 Fot. (FB G. Piechowiak)