Skorzystaj z dofinansowania na usunięcie azbestu

Inwestycje Najnowsze Środowisko Trzcianka
Gmina Trzcianka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu gminy Trzcianka.
Dofinansowanie do w/w działań wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego zadania.
Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego.
Termin składania wniosków od 22 lutego 2022 r.
Wnioski o udzielenie dofinansowania na ww. zadanie można składać w terminie od 22 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim Trzcianki ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka osobiście w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem), tradycyjną drogą pocztową lub wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem głównym budynku tut. urzędu. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki lub jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wniosek uznaje się za kompletny, jeżeli jest właściwie wypełniony czyli zawiera wszystkie niezbędne informacje. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku wzywa się Wnioskodawców do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Kwalifikowanie wniosków do sfinansowania i realizacji ww. prac odbywać się będzie według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
Wykonawcą zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest lub transportem i unieszkodliwianiem już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, będzie podmiot wyłoniony przez gminę Trzcianka z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Przedsięwzięcie pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosgw.pl oraz gminy Trzcianka.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 784 632 104
Załączniki do pobrania :
  • Miasto i Gmina Trzcianka – Facebook